“Vipassana is Applied Gita” says Sh.S.N.Goenka.

Sthita-prajnasya ka bhasa
samadhi-sthasya kesava
sthita-dhih kim prabhaseta
kim asita vrajeta kim………..
The answer…”prajahati yada kaman
sarvan partha mano-gatan
atmany evatmana tustah
sthita-prajnas tadocyate
AND Finally…The Essence :
duhkhesv anudvigna-manah
sukhesu vigata-sprhah
vita-raga-bhaya-krodhah
sthita-dhir munir ucyate………
VIPASSANA MAKES ALL THE ABOVE POSSIBLE IN DAY TO DAY ACTION, in Reality.

Advertisements