Following may be the way to begin with….. but the final destination is liberation through Vedanaa (Sensations)

ek onkar satnam kartapurakh
nirmoh nirvair akaal murat
ajuni sabham
guru parsad jap aad sach jugaad sach
hai bhi sach nanak hose bhi sach
soche soch na ho wai
jo sochi lakh waar
chhupe chhup na howai
je laai har lakhtaar
ukhiya pukh na utari
je banna puriya paar
sahasyanpa lakh woh hai
ta ek na chale naal
ke ve sach yaara hoi ae

Advertisements